Girls Junior Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · 2018-2019 Girls Basketball Tryouts


Monday October 29th 3:30pm-5:30pm Small Gym

Tuesday October 30th 3:30pm-5:30pm Small Gym

Wednesday October 31st 3:30pm-5:30pm Small Gym

Thursday November 1st 3:30pm-5:30pm Small Gym

Friday November 2nd 3:30pm-5:30pm Small Gym